Apr 6, 2020

Weekly Bulletin

Quick Update

  • GDP grew by 2.2% YoY in February 2020, according to the GeoStat’s rapid estimates.
  • Annual inflation stood at 6.1% in March, down from 6.4% in the previous month.
  • Interest rates on government securities moved inconsistently in March 2020.

 

  • 2020 წლის თებერვალში, საქსტატის წინასწარი შეფასებით, საქართველოს მშპ წ/წ 2.2%-ით გაიზარდა.
  • 2020 წლის მარტში წლიურმა ინფლაციამ 6.1% შეადგინა, რაც თებერვლის შესაბამის მაჩენებელზე, 6.4%, ნაკლები სიდიდეა.
  • საპროცენტო განაკვეთები სხვადასხვა ფულად და სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდებზე 2020 წლის მარტში სხვადასხვა მიმართულებით შეიცვალა.

 

 

Download File